close menu

FOOD VIDEOs - Header Section

Οι παρακάτω όροι είναι οι όροι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στην Εταιρία στην οποία ανήκει και η οπία διαχειρίζεται τον ιστότοπο (web site) «www.foodvideos.gr». Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O ιστότοπος «www.foodvideos.gr» αποτελεί μία online πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρουσιάζονται και προβάλλονται βιντεο-συνταγές μαγειρικής και διαφημίζονται προϊόντα και/ή υπηρεσίες υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Για αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και να είναι βέβαιος ότι συμφωνεί με αυτούς, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή του στον ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρίας, που διαχειρίζεται τον ιστότοπο, να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής, όρων χρήσης ή υπηρεσιών, χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους επισκέπτες/ χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Κάθε χρήση του ιστότοπου, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία που διαχειρίζεται τον ιστότοπο μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εφ’ όσον ο χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο χρήσης του ιστότοπου, οφείλει να απέχει από την περαιτέρω χρήση και περιήγησή του σε αυτόν.

Μέσω του ιστότοπου, εκτός από την παρουσίαση και προβολή των συνταγών μαγειρικής, την προβολή των προϊόντων και/ ή υπηρεσιών, δύναται να διατίθενται υλικά, να διαφημίζονται και να προωθούνται ειδικές προσφορές τις οποίες ο επισκέπτης/ μέλος/ χρήστης του ιστότοπου μπορεί να προμηθευτεί, υπό τους όρους του παρόντος. Η Εταιρία, που διαχειρίζεται τον ιστότοπο δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει δε στη διαδικασία προβολής/ προώθησης/ παρουσίασης/διαφήμισης αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος - διαμεσολαβητής. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των μελών/ χρηστών του ιστότοπου για τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο ή την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχονται από προμηθευτές/ συμβεβλημένες επιχειρήσεις ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Ο ιστότοπος διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/ μέλος/ χρήστης του ιστότοπου δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Ο χρήστης του ιστότοπου αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

Η χρήση του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" ("as is"), χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους. Ο ιστότοπος αποποιείται ρητώς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες τις ρητές, σιωπηρές, προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις και οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις ή δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένους σκοπούς και μη παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι σε περίπτωση που μεταφορτώνει (download) ή κατά άλλο τρόπο αποκτά υλικά, πληροφορίες, προϊόντα, λογισμικό, προγράμματα ή υπηρεσίες, το πράττει κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια και με δική του ευθύνη και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες, που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή της πρόκλησης ζημίας στο υπολογιστικό του σύστημα.

Ο χρήστης δεν θα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για δημιουργία ή/ και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο ή τη χρήση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση από τον επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου πράξεων που συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη πρακτική.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη, χωρίς προειδοποίηση, προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου δεσμεύεται ότι θα παρέχει σε αυτήν τα πραγματικά του στοιχεία.

Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων από ανήλικους κι εφ’ όσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς τον ιστότοπο, αυτή διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Δεν παρέχεται καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι σωστές, ενημερωμένες ή πλήρεις, και ενδέχεται ο ιστότοπος να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο (και αποποιείται ρητώς την ευθύνη) να ενημερώνει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου, ώστε οι πληροφορίες να είναι πάντοτε ενημερωμένες ή ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια ή η πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται. Κατά συνέπεια, ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που ανακοινώνονται, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση, σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα θέματα που περιγράφονται στον ιστότοπο. Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν αφορά στις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία να παρέχονται με κάθε δυνατή ακρίβεια, για την περίπτωση διενέργειας δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ωστόσο, ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε όλες οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες και υπηρεσίες να παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, χρονική ενημερότητα, τυπικότητα και εν γένει ορθότητα, αποποιούμενη ρητά την ευθύνη για το αντίθετο.

Ο ιστότοπος δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση ότι η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα αναφερθεί, θα επιλυθεί από τον ιστότοπο.

Διευκρινίζεται ότι ο ιστότοπος ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία προκληθεί στον χρήστη της από αυτή τη χρήση.

Επισημαίνεται ότι ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα/ παροχές/ υπηρεσίες, που προωθούνται μέσω αυτής, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του χρήστη είναι ο εκάστοτε παραγωγός/ κατασκευαστής/ διανέμων τα προϊόντα και/ή ο παρέχων τις υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/ παροχών/ υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους χρήστες.

Η Εταιρία, που διαχειρίζεται τον ιστότοπο δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/ επισκεπτών/ μελών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις ή από ζημιές, που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και μόνον αυτά. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος ή ο επισκέπτης του ιστότοπου από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών του ιστότοπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Οι ιδέες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα διατροφής και υγείας. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη και ο χρήστης πριν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή άθλησης, ή πριν εντάξει κάποια ιδιαίτερη τροφή στο καθημερινό του διαιτολόγιο, θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν ειδικό, γιατρό ή διαιτολόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση, που πάσχει από κάποια σοβαρή πάθηση.

Επίσης, ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που κάποιος χρήστης/ επισκέπτης/ μέλος του ιστότοπου υποστεί οποιαδήποτε βλάβη της υγείας του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δηλητηρίαση, αλλεργία, εξαιτίας της αναπαραγωγής κάποιας συνταγής, στην οποία προβαίνει ο ίδιος στον προσωπικό του χώρο ή αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, από όσα/ες παρουσιάζονται ή προβάλλονται ή διαφημίζονται ή διατίθενται από τον ιστότοπο.

Σε περίπτωση που κάποιος θεωρήσει ότι θίγεται από κάποιο άρθρο, κείμενο, εικόνα, πληροφορία ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο του ιστότοπου, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στον ιστότοπο (τηλέφωνα ή e-mail) και να ζητήσει την άρση του στοιχείου ή δημοσιεύματος που θίγει κάποιο από τα δικαιώματά του και την παράλειψή του στο μέλλον. Οι διαχειριστές του ιστότοπου δεσμεύονται ότι θα εξετάσουν με κάθε τρόπο το βάσιμο της σχετικής όχλησης και, αν κρίνεται αναγκαίο, το σχετικό στοιχείο ή η δημοσίευση θα απομακρυνθούν από τον ιστότοπο. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί κάποια τέτοια όχληση ή αν λάβει χώρα τέτοια όχληση και το προκείμενο στοιχείο ή δημοσίευμα απομακρυνθεί, ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος, οι διαχειριστές του και όσοι έλκουν εξ’ αυτών δικαιώματα και δεν μπορούν να κληθούν για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.

Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους (και ηθικής βλάβης), που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή, προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊοντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που ο ιστότοπος έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημίες. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές ή συνδέσεις μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο να φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο και τα τυχόν δικαιώματα που αυτά ενδέχεται να θίγουν.

Ο ιστότοπος δεν δύναται να επιβεβαιώσει ή να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/ και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστότοπου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ιστότοπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές "servers", μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των χρηστών του ιστότοπου και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή/ και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες, που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται ή παρουσιάζονται ή προβάλλονται ή διαφημίζονται, οποιεσδήποτε φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή πλήρωσαν οι χρήστες, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστότοπου, για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστησαν ή πλήρωσαν οι χρήστες, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απεργίας, ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Επίσης, ο ιστότοπος περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα web sites, τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος για τους Όρους χρήσης, τους οποίους αυτοί ακολουθούν, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ο ιστότοπος δεν επιθυμεί να λαμβάνει από τους χρήστες πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού της τόπου. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό αποστέλλεται στον ιστότοπο, θα θεωρείται μη εμπιστευτικό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στον ιστότοπο οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά, ο χρήστης παραχωρεί στον ιστότοπο μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (upload) σε server, αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες ή τα υλικά αυτά ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνεί επίσης ότι ο ιστότοπος είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που αποστέλλει για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο, ο ιστότοπος δεν θα δημοσιεύσει το όνομα του χρήστη, ούτε θα δημοσιοποιήσει κατά άλλο τρόπο υλικό ή άλλες πληροφορίες, που έχει υποβάλει, εκτός αν: (α) εξασφαλίσει την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιήσει το όνομά του, (β) τον ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλει σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός του, ή (γ) είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να το πράξει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο ιστότοπος αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.  

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου που ενδεικτικά για τον σκοπό της εγγραφής του ή της χρήσης κάποιας υπηρεσίας παρέχει στον ιστότοπο τα προσωπικά του στοιχεία, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, συναινεί αυτομάτως στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τους διαχειριστές του ιστότοπου και στην ενημέρωσή του από τους διαχειριστές του ιστότοπου στα ως άνω στοιχεία για μέλλουσες προσφορές, ειδήσεις ή νέα με την αποστολή σε αυτόν, είτε έγγραφων ενημερώσεων με e-mail, ή sms, είτε τηλεφωνικών ενημερώσεων με κλήση στον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου που έχει χορηγήσει στον ιστότοπο.

Όταν ο χρήστης του ιστότοπου παρέχει σε αυτόν τα προσωπικά του στοιχεία, αυτομάτως συναινεί με τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων από τον ιστότοπο και δικαιούται οποτεδήποτε, αποστέλλοντας e-mail, να ζητήσει από τον ιστότοπο τη διακοπή αποστολής σε αυτόν ενημερώσεων στο μέλλον, καθώς και τη διαγραφή και μη περαιτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων.

Ο ιστότοπος διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της για την αποστολή αυτόματων email, που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες του ιστότοπου, καθώς και email ενημερωτικού χαρακτήρα (όπως newsletters), ή email, που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες.

Ο ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε χρήστη, κατά την κρίση του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, στην οποία ανήκει ο ιστότοπος και/ ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο «www.foodvideos.gr» και τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Ο χρήστης του ιστότοπου οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια, που βλάπτει τα ως άνω παραδεδεγμένα δικαιώματα του ιστότοπου και των τρίτων/συμβεβλημένων επιχειρήσεων, που προστατεύονται ως δημιουργοί.

Οι διαχειριστές του ιστότοπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους, που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας, που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον ιστότοπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η προκείμενη σύμβαση χρήσης και οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις.

Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων, που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ο ιστότοπος επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του για κάθε δικαίωμά του, που θίγεται αναφορικά με την παρούσα, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης αυτής και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής της ιδιοκτησίας.

FOOD VIDEOs - Bottom info